O NAS

Spółdzielnia Socjalna Aquas została utworzona przez dwie Fundacje na drodze wykorzystania środków dotacyjnych w celu aktywizacji warmińsko-mazurskiego rynku pracy. Wybór branży wynika z doświadczeń i wiedzy zgromadzonej przez członków spółdzielni, tj. Fundację Ratujmy Życie i Fundację Naktuz. Pierwszy z podmiotów zajmuje się działalnością związaną z ochroną życia i zdrowia oraz promowaniem wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Drugi podmiot zajmuje się natomiast promowaniem sportów wodnych oraz ratownictwem wodnym. Nowopowstająca spółdzielnia łączy doświadczenia obydwu fundacji i tworzy ofertę, która odpowiada na potrzeby rynku. Nie bez znaczenia dla wyboru branży jest też lokalizacja na terenie obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Baza sprzętowa Spółdzielni znajduje się na terenie Bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej. Usługi związane z wodą są prowadzone przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem i z uprawnieniami zawodowymi na jednostkach bezpiecznych, dostosowanych do potrzeb uczestników. Gwarantuje to najwyższy poziom profesjonalizmu i bezpieczeństwa

Cele społeczne w obszarze których działa przedsiębiorstwo

Celem spółdzielni jest wspieranie rozwoju lokalnego kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsc pracy oraz przestrzeni rozwoju dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które dzięki pracy w spółdzielni są aktywizowane zawodowo i społecznie. Celem społecznym jest także rozwój regionu, poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej, co w efekcie pozytywnie wpływa na ww kapitał społeczny i gospodarczy.

Dodatkowo spółdzielnia świadczy między innymi usługi skierowane do osób niepełnosprawnych (kursy żeglarstwa, rejsy) umożliwiając im udział w aktywnościach, do których na ogół nie mają dostępu, walcząc z wykluczeniem ON oraz promuje lokalną turystykę, aktywność fizyczną, krajoznawstwo i świadomość ekologiczną.

Spółdzielnia zamierza realizować cele społeczne zarówno poprzez działania skierowane do pracowników spółdzielni, jak również w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców wśród społeczeństwa. W ramach spółdzielni organizujemy również warsztaty podnoszące tzw. kompetencje miękkie, społeczne, by osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły się rozwijać wszechstronnie, uwierzyć w swoją wartość i właściwie pełnić różne role społeczne. Celem społecznym jest także propagowanie postaw wspierania osób wykluczonych z rynku pracy w środowisku lokalnym, postaw samorządności i samopomocy, zarówno poprzez staranne budowanie marki spółdzielni i w ten sposób budowanie kapitału zaufania do PS, jak i poprzez działania promocyjne naszych fundacji, poprzez pokazywanie dobrej praktyki.

Nasz Zespół

Michał Okuniewski

prezes

lekarz
specjalista medycyny ratunkowej
instruktor KPP i kursów pierwszej pomocy

doświadczenie zawodowe:
oficer lekarz marynarki wojennej
lotnicze pogotowie ratunkowe
karetki specjalistyczne pogotowia ratunkowego
szpitalny oddział ratunkowy
ratownik wodny

Photo

Dariusz Kosnowski

wiceprezes

mgr. ekonomii
kpt. jachtowy i motorowodny
Instruktor Ratownictwa Wodnego
Instruktor Sportu
Płetwonurek RESCUE

Photo

Aleksandra

Photo

Bartek

Photo